Privaatsuspoliitika teavitus

Käesolev privaatsuspoliitika teavitus (edaspidi teavitus) sisaldab kasulikku infot selle kohta, kuidas ja milleks kalamuhust.ee isikuandmeid (andmeid) kogub, töötleb ja jagab. Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

„Isikuandmed“ on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta, näiteks nimi, aadress, e-posti aadress ning teave meie kodulehe külastuste ja meie teenuste kasutamise kohta.

  • Kalamuhust.ee töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.
  • Meie teenuste kasutajate ning klientide (sh klientide esindajate) isikuandmeid töötleme me selleks, et täita nii oma lepingulisi kohustusi kui ka pakkuda potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni.

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

  • õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine;
  • kliendi päringutele vastamine.

Üldjuhul kogume me isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. 
Kui kasutaja täidab veebilehel https://kalamuhust.ee/kala-turism/ asuva kontaktvormi, annab ta meile sellega nõusoleku töödelda oma kontaktandmeid.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

  • kontaktanded – nimi, e-posti aadress ja telefoninumber;
  • lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood, kliendi eelistused seoses kalamuhust.ee teenuste ja toodetega, tagasiside meie teenuste kohta.
  • muud isikuandmed – mille te olete teinud avalikult kättesaadavaks või meile kättesaadavaks kolmandate isikute sotsiaalvõrgustikes nagu LinkedIn, Facebook, Google Plus, Instagram jt.

Isikuandmete jagamine

Kalamuhust.ee ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele va allpool loetletud tingimustel. Kõiki andmeid kasutatakse ainult suhtlemiseks ja parema toote või teenuse pakkumise eesmärgil.

Sinu isikuandmeid võime jagada järgmistel juhtudel:

  • Võlgade sisse nõudmine – võlgade sissenõudmisteenuse osutajad, maksehäireregistrid.
  • Riikliku järelvalve asutused ja Politsei.

Isikuandmete (andmete) turvalisus, kasutamine ja säilitamine

Isikuandmete turvaline säilitamine on kalamuhust.ee jaoks kõrgeim turvalisuse alane prioriteet. Püüame teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kaitseme isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagame andmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Kalamuhust.ee säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid.

Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Kliendi  (andmesubjekti) õigused

Parandamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et temaga seotud ebaõiged isikuandmed põhjendamatu viivituseta parandataks.

Kustutamisõigus – on andmesubjekti õigus nõuda, et tema isikuandmed põhjendamatu viivituseta kustutataks, kui on täidetud teatud lisatingimused.

Teatud juhtudel on andmesubjektil õigus piirata enda isikuandmete töötlemist.

Andmesubjektil on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me tema kohta säilitame ja mida ta on meile andnud.

Andmesubjektil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid enda isikuandmete töötlemise suhtes, mis toimub õigusaktide vastavate sätete alusel.